GDPR Office

GDPR megfelelés

Legfontosabb adatvédelmi tudnivalók, checklista

A GDPR egyszerűen kis- és középvállalkozások számáraA-GDPR-egyszeruen-kis-es-kozepvallalkozasok-szamara

A KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG 2014-2020 PROGRAMJÁNAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁBAN
(REC-RDAT-TRAI-AG-2017), A 814775 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ STAR II (SUPPORT SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON THE DATA PROTECTION REFORM II) PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÜLT.

Iránymutatás az átláthatóságrólIránymutatás az átláthatóságról

Ezen iránymutatás célja, hogy a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport (a továbbiakban: WP29) gyakorlati útmutatást és értelmezési segítséget nyújtson az általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: GDPR) a személyesadat-kezeléssel kapcsolatos átláthatóságra vonatkozóan előírt új követelmény tekintetében. Az átláthatóság a GDPR értelmében olyan általános előírás, amely az alábbi három központi területre alkalmazandó: (1) a tisztességes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása az érintettek részére; (2) az érintettek adatkezelők általi tájékoztatása az érintettek GDPR
szerinti jogaival kapcsolatban; valamint (3) annak módja, hogy az adatkezelők miként könnyítik meg az érintettek számára jogaik gyakorlását. Amennyiben az átláthatóságnak való megfelelés az (EU) 2016/680 irányelv3 szerinti adatkezelés tekintetében kötelező, ez az iránymutatás annak az elvnek4 az értelmezésére is alkalmazandó. A WP29 többi iránymutatásához hasonlóan ez az iránymutatás általánosan alkalmazandó, és az adott adatkezelőre vonatkozó ágazati, szakmai vagy szabályozási előírásoktól függetlenül valamennyi adatkezelőre érvényes.

A 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport 2/2017.számú vélemény a munkahelyi adatkezelésekrőlwp249_hu_munkahelyi_adatkezelesek

Vezetői összefoglaló – Ez a vélemény kiegészíti a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) korábbi kiadványait: a személyes adatok munkaviszonnyal összefüggő kezeléséről szóló 8/2001. sz. véleményt (WP48)1, és az elektronikus kommunikáció
munkahelyi megfigyeléséről szóló 2002. évi munkadokumentumot (WP55). E dokumentumok közzététele óta olyan technológiák terjedtek el, amelyek lehetővé teszik a munkavállalók személyes adatainak korábbinál szisztematikusabb kezelését a munkahelyen, jelentős kihívásokat teremtve a magánélet védelme és az adatvédelem szempontjából.
Ebben a véleményben újra felmérjük a munkáltatók jogos érdekei és a munkavállalók magánélet védelmére vonatkozó ésszerű elvárásai közötti egyensúlyt, azzal, hogy felvázoljuk az új technológiák jelentette kockázatokat, és az arányosság szempontjából értékeljük e
technológiák alkalmazásának egyes eseteit. Bár a vélemény elsősorban az adatvédelmi irányelvet veszi figyelembe, az általános adatvédelmi rendelet által a munkáltatókra rótt pluszkövetelményeket is vizsgálja. Emellett megismétli a 8/2001 sz. vélemény és a WP55 munkadokumentum állásfoglalásait és
következtetéseit.